>c5ys0A_
TVIDEKINIPVPLGTVFSLLYGDDTSYIKKIIENQNNFNVCDIPKFVNNAREITYTKKLNNSFGPKQTKCIVTETIEHMDLNSFFMVKQIVRSPDVPYGSSFSVHTRFFYSWGDHNTTNMKVVTNVVWTGKSMLKGTIEKGSIDGQRSSTKQLVDDLKKI