>c5yqiA_
AMDNDHLVIEANINAPLGKVVNLLYGEDVSYYERILKAQKNFEISPIPNNFLTKKIRDYAYTKPLIGPSKTKCLITDTLEHYDLEDYVKVLSITKNPDVPSGNIFSVKTVFLFSWDKNNSTKLTVYNSVDWTGKSWIKSMIEKGTFDGVADTTKIMISEIKKILSD