>c5ynlA_
MSPATSPFLATPRTAGIVGCPFSHSGPLQLIESGLLNDIENLGWTVDFAGADALKQPRLVSRVTKDVADRVYAHASKGQLTVTLGGDHSLAMGTVSGTFKAYPEACLIWVDAHADINTPHTTESGRLHGCPVSFLLGLDGIPEFSWIKPCLKPERIVYIGLRDIDAGERKILKDNNIKCFSMFHVDKYGIGKVVEMALDHVNPDRTRPIHLSFDVDALDPVRGGLTFREGHYICEAIAETNLLVSLDIMEINPAQTVDVGRSLVRCALGETL