>c5yllB_
MEFIKGFTFGWDSQKGYFKTERAKESLRLMQERTASEYVIVALAALQDTAHSTEVDFQGSHMVDDDELIELIDYAKSLGLKVILKPTVNCRNGTWRAHINFFDMDIPGEPTWDEWFESYINYQKHYAKIAEKTNCEMFVVGCEMVQAERREDKWRELIAEVRKDYRGLVTYNTDKYQEDNVKFWDALDVISSSGYYPINDWDRQLDRIEAVVKQYDKPFFFVAAGCPSRSGSALLPNKWDLEGAINLQEQADYYQVMFEKTASRSWVGGFGLWDWQTYLYDEKDATKNDDYGVFGKPAERVIKAYYQSR