>c5ykvC_
TPVEVSQLTYNADTIGNWVPPTELKQTYTQDITGLKPNSKFIIVPYMDRVSSEVLQKCTITCNEVDAVGSISYFDTSAIKCDGYISFQANSIGEATFTLVTDYQGAVDPKPYQYRIIRAIVGNN