>c5yfpG_
MPAEIDIDEADVLVLSQELQKTSKLTFEINKSLKKIAATSNQSSQLFTPILARNNVLTTLQRNIESTLNSVASVKDLANEASKYEIILQKGINQVGLKQYTQVVHKLDDMLEDIQSREENSEFHGILTHLEQLIKRSEAQLRVYFISILNSIKPFDPQINITKKMPFPYYEDQQLGALSWILDYFHGNSEGSIIQDILVGERSKLILKCMAFLEPFAKEISTAKNAPYEKGSSGMNSYTEALLGFIANEKSLVDDLYSQYTESKPHVLSQILSPLISAYAKLFGANLKIVRSNLENFGFFSFELVESINDVKKSLRGKELQNYNLLQDCTQEVRQVTQSLFRDAIDRIIKKANSISTIPSNNGVTEATVDTMSRLRKFSEYKNGCLGAMDNITRENWLPSNYKEKEYTLQNWEDHNVLLSCFISDCIDTLAVNLERKAQIALMPNQEPDVANPNSSKNKHKQRIGFFILMNLTLVEQIVEKSELNLMLAGEGHSRLERLKKRYISYMVSDWRDLTANLMDSVFIDSSGKKSKDKEQIKEKFRKFNEGFEDLVSKTKQYKLSDPSLKVTLKSEIISLVMPMYERFYSRYKDSFKNPRKHIKYTPDELTTVLNQLVR