>c5xxsB_
MLIRYKKSFEKIAMGLLSFMPNEKDLKQLQQTIKDYETDTDRQLFLWKEDEDIVGAIGVEKKDSEVEIRHISVNPSHRHQGIGKQMMDALKHLFKTQVLVPNELTQSFFERCQGQQDQDISYN