>c5xozA_
VEQVLDINGNPIFPGGKYYILPAIRGPPGGGVRLDKTGDSECPVTVLQDYKEVINGLPVKFVIPGISPGIIFTGTPIEIEFTKKPNCAESSKWLIFVDDTIDKACIGIGGPENYSGKQTLSGTFNIQKYGSGFGYKLGFCVKGSPICLDIGRYDNDEGGRRLNLTEHEAFRVVFVDAS