>c5xhxA_
GGAWHESLGKLLEALDRPFFWRILAQTLGQFAPVDNWAALIFSDSSPLILSFMEEEEPDPLISRYITGLYLQDPFYQVSRNRRGGLFHLADIVSEDFETTEYYNTYFAHYVVTDEVQYNVPLDGERTLCLSLGSESRFGAEQIALFELLRPWVIALMKKRIHFEDAV