>c5xe3B_
MNAPLRGQVYRCDLGYGAKPWLIVSNNARNRHTADVVAVRLTTPTWVAMGPSDPLTGYVNADNIETLGKDELGDYLGEVTPATMNKINTALATALGLPWP