>c5x7hA_
MASGDVERVYTDKSRYDPGDPVTITAQVRNTDSIAWTGTVQLRIAHLEDQVHTASQTVTIGGGQTEDVQFTWTSPATDFKGYLADIDAGALGSGTTAIDVSSDFARYPRYGYVSEFHPDETAAESAAKIDELAQDYKINAWQFYDWMWRHETMIKRTGSAIDSTWIDLFNREISWQTIQNQIDAVHDQNGAAMAYAMIYAAREDYESYGVDSEWGIYQDPNHLQQLDVDFGNNSTYMYLFNPANTDWQSFIHAQYLDAINTAGFDGIHVDQMGQRNNVYDYWGNPLNFPATFTPFINEAKSTLTANNSDKDRITYNIVDGTVDGWAANEVSGGADVDFLYSEIWHLSDSYIQLKDYIDSLKANSGNKAVVLAAYMNYRENIGDRYEAESAALTNTATNNNHSGYTGSGFVDQFADPGDAVTFSITVPEEGYYSLVFRFANNSGFTATRNLYVDSAFEIELPFQNQPSWSAWSHETWHQVYLTPGTHTIKLAYDAGNVGAINLDSLTLGTFDPHSIRLANAMMAASGATHIELGEDSQMLAHEYYPNRSKSMRSELKEALKQHYNFITAYENLLFDPDVVDNDSGSQFVNLDMVSASGDASPNTVWHQVKRTPEYNIVHFINLANNDNQWRNSANPPTLHTNIATKVYVSPDETISGVYLASPDHDDNRTQSLAYTTGTDIHGDYVAFTLPSLEYWSMVYM