>c5wruA_
FIETNKELKINLNFQNNNIISNIFSNINIYDKISNIFINNKKTYXLKYNNNINEENFFISYFEKKDDNFVPISPWHHIDLKNDDGTYNXIVEITKYNYIKLEIQLREKFNVIKQDKKKGKLRYYHNSIYWNYGALPQTYEYPKHIYQNKEALLFTGDNDPLDILDIGSACLKIGQVVPVKILGAFTLIDEGELDWKIIAINKEDKHYEDINSLSDIEKYYPHTLSLLLEWFRSYKXADTKKLNLISKQLYDKKESEDLIXKTHHYYLEFREDVKKLKEEHSKENNLLEDINITYYKSDSAYKPDLNIWTP