>c5wd9A_
APVTELTRLKEYMEDQIAKAKESSSLTAQLKFLENAHTEHFVKMGSLTTIYKGGSEVVDRLKIEIRSLYEEMLELKDKCRDQIQQY