>c5wa2A_
YFGTLTQKAPNWYRCSSTRAKEEVVGHVTLNKEHPDMTIECVDDGGEFLPLEGARSSYPRVCHIDAKDQDDCERNRGFLTDYIPGAKQYWYKIEKVEQNGEQSVLYKFTVPWILLPPAKQRYKVGCRYPNHEYCFVEVTVEPTPPMVEGKRVTCGYSESGPVNLEVDLSKNANFIEIRCGEQHHPQPSTYTLQYCSGDSVDPQKCSPQSLTNIFYDYSSSWWKGKLNGPDGATLTIPPGGFPEEDKSFLVGCSLTVDGPPFCNVKVRVAGNPAAALV