>c5w78B_
DICSLPVLAKICQKIKLAMEQSVFPTLRGYHWRGRDCNDSDESVYPGRRPNNWDVHQDSNCNGIWGVDPKDGVPYEKKFCEGSQPRGIILLGDSAGAHFHISPEWITASQMSLNSFINLPTALTNELDWPQLSGATGFLDSTVGIKEKSIYLRLWKRNHCNHRDYQNISRNGASSRNLKKFIESLSRNKVLDYPAIVIYAMIGNDVCSGKSDPVPAMTTPEKLYSNVMQTLKHLNSHLPNGSHVILYGLPDGTFLWDNLHNRYHPLGQLNKDMTYAQLYSFLNCLQVSPCHGWMSSNKTLRTLTSERAEQLSNTLKKIAASEKFTNFNLFYMDFAFHEIIQEWQKRGGQPWQLIEPVDGFHPNEVALLLLADHFWKKVQLQWPQILGKENPFNPQIKQVFGDQGGH