>c5w53B_
STNTTDNIDYFDISDESNYYLISQLRPHFSNIYFFDEFKRYASYHTEIKRYEDIHKTKVNSLLNEASRAIGICNRAKNTVKGLINILENPQKFKTQRESYDVKLRQYEEKKEAFRGCLLNKNRKNLDQIKKINNEIRDLLEKLKCSQDCQTNVYFDMIKIYLVDFKKMPYENYDTFIKQYKNSYLSGVDMIRKIEKQIDNPVTINAIKFTQKEMGYIIDRFEYHLQKVKHSIDQVTALSDGVKPKQVTKNRLKEYYFNIGNYYSIFKFGKDSLNMLNKALIHKEKIVHNLLGELFGHLEERIS