>c5vq5B_
GPDDYVPSQIAVNTSTLPGVVITYPRVIGELAGTSNQYVFNGGAIALXRGKFTPALPKIGSITYTFHQGNSRDSSDFDIYDIGVSGLGIIIGXAGYWPATPLVPINSSGIYIDPVGANTNPNTYNGATASFGARLFVAFVATGRLPNGYITIPTRQLGTILLEAKRTSLNNKGLTAPVXLNGGRIQVQS