>c5vpjB_
AYFEYRHLVTFADTNLVGNVYFTNYLSWQGACRERFLAEKAPKTVARXHDDLALVTSSCSCEFFSELYALDTVSVRXSLVGIDFHQITXGFEYYRVDGPARLVARGEQTVACTLRAEDGLTPVEVPDELRTALDAYAP