>c5vobE_
QCQRETAEKNDYYRVPHYWDACSRALPDQTRYKYVEQLVDLTLNYHYDASHGLDNFDVLKRINVTEVSLLISDFRRQNRRGGRTTFNAAGSLAPHARSLEFSVRLFAN