>c5vljB_
LKWIPRNLPSCLINVESSVTSVKLHPNLPIVFVATDHGKLYAFDLFNYTIPLASLQSHTKAITSMDVLFTNYTNSSKKNYLVIVTASKDLQIHVFKWVSEECKFQQIRSLLGHEHIVSAVKIWQKNNDVHIASCSRDQTVKIWDFHNGWSLKTFQPHSQWVRSIDVLGDYIISGSHDTTLRLTHWPSGNGLSVGTGHEFPIEKVKFIHFIEDSPEIRFRTPSTDRYKNWGMQYCVSASRDRTIKIWEIPLPTLMAHRAPIPNPTDSNFRCVLTLKGHLSWVRDISIRGQYLFSCADDKSVRCWDLNTGQCLHVWEKLHTGFVNCLDLDVDFDSNVTPRQMMVTGGLDCKSNVFM