>c5vkmA_
KWVFEHPETLYAWEGACVWIPCTYRALDGDLESFILFHNPEYNKATSKFDGTRLYESTKDGPSEQKRVQFLGDKNKNCTLSIHPVHLADSGQLGLRMESKTEKWMERIHLAVSERPFPPHIQLPPEIQESQEVTLTCLLAFSCYGYPIQLQWLLEGVPMRQAAVTSTSLTIKSVFTRSELKFSPQWSHHGKIVTCQLQDADGKFLSADTVQLNVKHTPKLEIKVTPSDAIVREGDSVTMTCEVSSSNPEYTTVSWLKDGTSLKKQNTFTLNLREVTKDQSGKYCCQVSNDVGPGRSEEVFLQVQYA