>c5vj4A_
EEALAYLNETVIDPKLIALLDDFGVSRSGRKAISYIQGNLTSDVIYDRLNKLGADVVIEKIIKPTVSLLKTKGEALKIIEDPTNEGVKTRLQNXCKRYDGLVKGIGYDFFHGSIGTDRFAQAVVYYAPRFRKFKEIVKNPRVXDDIYGWLDADDRATINEIGKIVINATYDKDKFNNVLNSVGVYYVVRXIDIYRGVKIEHDEALNAITTVPDGVVKQDLQARLNRFKGEYYSNIRGTFKGFTDGLHFQIXTDGDKYRNYFIILKFDAQAARVAK