>c5vfxH_
DLNLYAKELVDVVNYLMKKNQLVFSRNNKFIYVNTETIKSMLEKRNYDTVDGKLYLWRELEWIECAEDRFNKRIKIDGENMYAVVIKYSSYSILKRLYL