>c5v6xB_
NNKPLNTLISATGLWMSRTGTIHKIKHHEVSRSKIYIEMACGDHLVVNNSRSSRPARALRYHKYRKTCKRCRVSDEDLNKFLTK