>c5uz7R_
AFTPEKLKNAYVLYYLAIVGHSLSIFTLVISLGIFVFFRSLGCQRVTLHKNMFLTYILNSMIIIIHLVEVRRDPVSCKILHFFHQYMMACNYFWMLCEGIYLHTLIVVAVFTEKQRLRWYYLLGWGFPLVPTTIHAITRAVYFNDNCWLSVETHLLYIIHGPVMAALVVNFFFLLNIVRVLVTKMRETHMYLKAVKATMILVPLLGIQFVVFPKMLGKIYDYVMHSLIHFQGFFVATIYCFCNNEVQTTVKRQWAQFKIQWNQRWG