>c5umrA_
XAETLEFNDVYQEVKGSXNDGRLRLSRQGIIFKNSKTGKVDNIQAGELTEGIWRRVALGHGLKLLTKNGHVYKYDGFRESEFEKLSDFFKTHYRLELXEK