>c5uiyA_
GGVHELSAFEQLVVELVRHDDSWPFLKLVSKIQVPDYYDIIKKPIALNIIREKVNKCEYKLASEFIDDIELMFSNCFEYNPRNTSEAKAGTRLQAFFHIQAQKLGLH