>c5u1lA_
HALVFSYISFALISDKRYQKKEPLISSVHTKVKGIAEVKAEILENGMKKMVSGVFDTADYTFPLQGNSFFVMTNFIKTEGQQQGLCPDFPTARTICSSDRGCKKGRMDPQSKGIQTGRCVVYKERLKTCEVSAWCPIEEVKDAPRPALLNSAENFTVLIKNNIDFPGHNYTTRNILPGVNITCTFHKTQNPQCPIFRLGDIFQETGDSFSDVAIQGGIMGIEIYWDCNLDGWFHHCRPKYSFRRLDDKTTSESLYPGYNFRYAKYYKENNVEKRTLIKVFGIRFDILVFGTGGKFNVIQLAVYIGSVISYFGLATVF