>c5u0pT_
PVHGVIYYSSPSMATFLSPAQDNLVRTYFAQHLKKWVVQYKLYRNAVTPKTLEFLKQNINPSMLACVDEATMIDAEPELEDIIVRTKLWNFRQSFTIEGSIYEVGSFKVAIANVLQKSVWKGILFHVTYDGTESVDLARPIIQEFFLKCFLQNNKSVTPVYLDSKLLLQLFKQRIDTVS