>c5tvoA_
SLFVMKDRVILITCGTITLLNCVPLICEAVSTVCGEVEWVSFMHKNYSFPWEHLSMAEEFKTLRSHFPPFIFGPIDSDHYFLYFHSDAQLSMTMYGLDRNQTKHWYSDKMLPTGPETAVIREATGLSEVVDDSWILHDLQYEPCGYSINAIRGSEYQTIHITPEEHCSFASYETNTCALNYSKCICGVLRVFDPERFSVIVFIDPDSAVGKSYHSGGTIGVEPEYYPNYEAHHRTVNEYTPGHWVLKVNYVKRA