>c5tugA_
MSSYSIQQSQKMLTQLQIDYATNTSSNTVVAYLHNVGETTISYLQNSVVYFGPNGQLQPVGYNSGSSPYWTVTSNSLQPGSVVKIIIYLSSPLSSNQYYTIQIVTPNGYTVSYMF