>c5tirB_
SVGTFSLPALPYAYDALEPSISAQIVELHHSKHHQTYVTNLNNALKTYSTALAANDVPSQIALQAAIKFNGGGHINHSLFWENLCPASSPDADPASAPELTAEIAKTWGSLDKFKEAMGKALLGIQGSGWGWLVKEGSGLRIVTTKDQDPVVGGEVPVFGIDMWEHAYYLQYLNGKAAYVDNIWKVINWKTAEQRFKGDREDAFKIL