>c5tiiC_
ELGLRGKKALVTGGSRGVGRGVVLALARAGVDVFTCYREESDASASLARELKQLGGDHHALRADLADPKQIAELFQEVGRRFGTLDVVVNNAGVISHVPYAELPVAEWQRIVDVNLTGAHLVIQHAIPLLGDKGSVISIGSKSSEVGIPLRAHYTATKHALRGLTRSLAKEYGRSGLRFNVLALGVVAEMTKFYSTKTALGRLGTPDEVAGAVAWLASDLSRYVTGATIHVDGGIS