>c5tbzK_
RWYVVQAFSGFEGRVATSLREHIKLHNMEDLFGEVMVPTGYVLVQMVMNDASWHLVRSVPRVMGFIGGTSDRPAPISDKEVDAIMNRLQQKTLFEPGEMVRVNDGPFADFNGVVEEVDYEKSRLKVSVSIFGRATPVELDFSQVEKA