>c5t5oC_
SELSFNYPNFQSVEDITFQGGASPRNETLQLTPTDSNGIPIRQRAGHAVYSQPFQLRDTSFYTTFTFVIRTTSNSPADGFAIFIAPPDFPVKRYGGYLGLFEPNTATNTSANKVVAVEFDTWVNTEWKEPRYRHIGIDVNSIVSVRVTRWQDKDVFSRSIATAHVGYDGISKILTAFVTYPDGGNYVLSHVVDLAEIFPGDVRIGFSGATGQYETQYIHSWSFSSTSTN