>c5t58A_
ATTPTMQSTSLLTEHLGYPPISLVDDIINAVNEIMYKCTNAMEKYLMQRNIIGKKDFSDEIKIGTAKLESLLENSVDKNFDKLELYVLRNILSIPSDLLEENRFRLLHHEKLVLTDSATRAHTDTSIEQKLQEIERQYQLNVMLRDRIQNTKELLTEVVQFKKKVIDLLRCDDNLTTALHELWDDLKPLDVAVKLITTRLKQIYLENEEFYSIDQVNRLVKRYNELRNTSIVR