>c5t11K_
XGTVRQTSGPALARGDKVAVVSIANYTETPDAGHSAESIAANTLRAGGIADVRIAPQNARYVLSGAVEEWRYKTGVDGEPVVGVTFELIDVSNGAVVWSATGTRTGWSRSGLSSVATSLIAKVLSPLQARQ