>c5szwA_
GHMSNGYEDHMAEDCRGDIGRTNLIVNYLPQNMTQDELRSLFSSIGEVESAKLIRDKVAGHSLGYGFVNYVTAKDAERAINTLNGLRLQSKTIKVSYARPS