>c5sy5B_
NAARWRRGKENLEFFELAKLLPLPGAISSQLDKASIVRLSVTYLRLRRFAALGAPPWGEQHLGGHILQSLDGFVFALNQEGKFLYISETVSIYLGLSQVELTGSSVFDYIHPGDHSEVLEQLGLQERSFFVRMKSTLGYKVIHVTGRLRALGLVALGHTLPELPLHGHMIVFRLSLGLTILACESRVSDHMDMGPSELVGRSCYQFVHGQDATRIRQSHLDLLDKGQVVTGYYRWLQRAGGFVWLQSVATVAHHVLWVSHVLSNAEGSQTPLDAFQLP