>c5oxeA_
KFKGLAVGVGALLAAPPIMGLASYAVNGISSYLSITINSTTYDFAPLAQAVMVFGGIGLVAYGLHRILGR