>c5onuB_
GINQSGDKAGSTVYSAKGTSLEVGGRAEARLSLKDGKAQDNSRVRLNFLGKAEINDSLYGVGFYEGEFTTNDQGKNASNNSLDNRYTYAGIGGTYGEVTYGKNDGALGVITDFTDIMSYHGNTAAEKIAVADRVDNMLAYKGQFGDLGVKASYRFADRNAVDAMGNVVTETNAAKYSDNGEDGYSLSAIYTFGDTGFNVGAGYADQDDQNEYMLAASYRMENLYFAGLFTDGELAKDVDYTGYELAAGYKLGQAAFTATYNNAETAKETSADNFAIDATYYFKPNFRSYISYQFNLLDSDKVGKVASEDELAIGLRYDFH