>c5ogiB_
DYKDDDDKDIVMTQSPSSLSASVGDRVTITCKASQSVTNDAAWYQKKPGKAPKLLIYQASTRYTGVPSRFSGSGYGTDFTLTISSLQPEDFATYFCHQDYSSPLTFGQGTKVEIKRQVQLVQSGAEDKKPGASVKVSCKVSGFSLGRYGVHWVRQAPGQGLEWMGVIWRGGTTDYNAKFQGRVTITKDDSKSTVYMELSSLRSEDTAVYYCARQGSNFPLAYWGQGTLVTVSS