>c5odoA_
SHKAYMIGAGIGNLSAAVYLIRDGEWNGEDITIMGLAGFINRGGRMLNEETYENLWDVLSAVPSLDNPGKSVTDDILDFDHAHPTHDVARLIDRDGIRNKGENDYKHMQFDNKDRYLLTKLMTMPESDEAKLDDISIEQWFEETPHFFTTNFWYMWETTFAFKRVSSAMELRRYMNRMILEFSRIQTLAGVTRSPYNQYESIILPMRTFLEGKGVKFVNELKITEFVFKDTPLRDEIIVTGLDYENVRTGEKGRIDVAEGDFVFDTNGSITDSSSIGDLDTPIVEDMRYAPSALLWKQATEHFYDLGNPDKFFGDRAQSEWTSFTVTTSSHELINEISRITKQLPGNALNTFVDSNVLLSIVVHHQPHYHAQKENEGVFWGYCLFPRKDGDYVKKPFIEMTGREMLEETLGHLEALDESGTLAARRQEIMDSVVNSIPSHMPYASALFNRRAVGDRPLVVPKHSKNLAFISQFAELPFDMVFTEQYSVRCAQVAVYKFLGIPEDKLTKMHHYEKDPKVLAKAAVTMFR