>c5o5jC_
GQKINPHGFRLGITTEWKSRWYADKQYKDYVKEDVAIRKLLATGLERAGIADVEIERTRDRVRVDIHTARPGIVIGRRGTEADRIRADLEKLTGKQVQLNILEVKNPESQAQLVAQGVAEQLSNRVAFRRAMRKAIQSAMRQPNVKGIRVQCSGRLGGAEMSRSEFYREGRVPLHTLRADIDYGLYEAKTTFGRIGVKVWIYKGDIVG