>c5nrkA_
MQTGFNLSIDTVEGNPGSSVVVPVKLSGISKNGISTADFTVTYDATKLEYISGDAGSIVTNPGVNFGINKESDGKLKVLFLDYTMSTGYISTDGVFANLNFNIKSSAAIGSKAEVSISGTPTFGDSTLTPVVAKVTNGAVNLE