>c5njlA_
QVKKETITKKEATELVSKVRDLMSQKYTGGSQVGQPIYEIKVGETLSKLKIITNIDELEKLVNALGENKELIVTITDKGHITNSANEVVAEATEKYENSADLSAEANSITEKAKTETNGIYKVADVKASYDSAKDKLVITLRDKTDTVTSKTIEIGIGDEKIDLTANPVDSTGTNLDPSTEGFRVNKIVKLGVAGAKNIDDVQLAEITIKNSDLNTVSPQDLYDGYRLTVKGNMVANGTSKSISDISSKDSETGKYKFTIKYTDASGKAIELTVESTNEKDLKDAKAALE