>c5ngwA_
FGPEDTFLGSPIPIFEVNEDYNVGAFYKFPNWNLNYNEMPVSGTYTAANTDQFPTHIRQANKAGINFFLFDLVSSQNAGGHSSSFDIVARYNNELAGFTPDSIVKYAFNYNYGPLGINNNNPVDSTTDETTNTLDPKEIVFQQDFLNIADLAENNTNYYRLDGKPVVYILNAQNLAANDSPAVFNRMRQAVRDAYNGMELYIIGMQPQWQPPLRYDFRFVGAVDAVTHNTYMQLNENNSYERILYFDKMVYGAWSYSQEALGRSEFNLEYIPTISPSSNYKLQNPNNQNYIFEKNEKLFRSVCNAARGAVGESKMVLLESFNNWNIGTQIEESNELKVDGVTPAYGDQYLKILKEEFKVA