>c5nfiB_
CPRGVYVNFYSQTECAENPSYPAEVARLNVYAFDKDGILRSANVFEDVQLSAAKEWLIPLEKDGLYTIFAWGNIDDHYNIGEIKIGETTKQQVLXRLKQDGKWATNIDGTTLWYATSPVVELKNXEDGADQYIHTRANLREYTNRVTVSVDSLPHPENYEIKLASSNGSYRFDGTVAKADSTYYPGETKVVGDSTCRAFFTTLKLESGHENTLSVTHKPTGREIFRTDLVGAILSQNINLRCINDFDIRLVAHHCNCPDDTYVVVQIWINGWLIHSY