>c5necA_
DETTYNVDRSASKKYTAPLLDTPRSVTVVPKQVIKDTAAVSLQDALRTVPGITFGANPTGDRPFIRGFDAQSDTYVDGVRDTQTREIFNLEQIEVSKGPNSAFGGSLNLVSKQAKAGNFIDGGFTYGSDQTRRYTLDLNQEFLDGNAAFRLNLLKHDANVAGRDEVDVSRWGVAPSLTFGLGSPTRVTVSHYHLESDDTPDSGIPYAKSSDRSKHNPDKPVNVDRGNFYGLTGRDFQKSRIDTSTITVEHDLTDSLTIRNTSRYGNSHQDYLWTQPDDSQGNINNGSVWRRQNNRVSTTTTAVNQTDLFGEFYLGGFKNSFSTGLEFSREDSKRDGYIVDTNTGLGSNKCNPSLIGAPSGYNCTSLENPNPHDPWNGSITRKYAPLNTVGTTKAIYAFDTIDLNEQWQVNIGARFDSFETTAKNHGVRPATKLSDKSSFWNWQAGLVWKPVPNGSIYASYATSAETTNYELGTKWAFFNERLELSAAIFRTDKDNTQSRVDGVELSASGKLTEKWKVFAGYSYLDSELVSNNGNEMPNTPKNSFSLWTTYDIFPKTTIGGGAFYVDKVYGDVGNTVYVPDYWRYDAMASYKLSKNVDFQLNVQNVFDKKYFDKAYAAHYASQAAGRTILFSTNFHFL