>c5ndlA_
KCNPLEKTCPPNKGLAASTYTADFTSASALDQWEVTAGKVPVGPQGAEFTVAKQGDAPTIDTDFYFFFGKAEVVMKAAPGTGVVSSIVLESDDLDEVDWEVLGGDTTQVQTNYFGKGDTTTYDRGTYVPVATPQETFHTYTIDWTKDAVTWSIDGAVVRTLTYNDAKGGTRFPQTPMRLRLGSWAGGDPSNPKGTIEWAGGLTDYSAGPYTMYVKSVRIENANPAESYTYSDNSGSWQSIKFD